Faste, uunngåelige kostnader – slik finner du tallene og dokumenterer

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å få tilskudd.

Med faste, uunngåelige kostnader mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med foretakets aktivitetsnivå. Kostnader som typisk kan reduseres, kan være kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller som knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Langsiktige tilvirkningskontrakter med varighet over ett år er ikke å regne som tidsbegrensede i denne sammenhengen.

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. mars 2020.

Faste, uunngåelige kostnader skal tilordnes jevnt over perioden de påløper.

Du kan bare føre opp faste kostnader som kan føres på disse spesifikke postene i næringsoppgaven.

I tillegg til å kunne føres på disse postene, må kostnadene kunne regnes som faste og uunngåelige.

Eksempler på dette:

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Rentekostnader minus renteinntekter

Dersom foretaket driver med flere næringstyper som ikke alle faller inn under denne kompensasjonsordningen, må kostnadene og omsetningen justeres for dette. Det er kun kostnader og omsetning som er knyttet til drift av næring som faller inn under ordningen som skal oppgis.

For å regnes som fast, uunngåelig kostnad må kostnaden knytte seg til avtale inngått før 1. mars 2020. Kostnaden kan også knytte seg til avtale inngått før 1. mars som er fornyet etter 1. mars uten at omfanget av avtalen er utvidet og uten at priser er oppjustert utover normal prisjustering. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger likevel ikke knytte seg til avtaler inngått før 1. mars 2020.

Kostnader som knytter seg til avtaler med en øvre ramme for omfang av vare- og tjenesteleveranser, anses bare som faste, uunngåelige kostnader opptil det nivået av vare- og tjenesteleveranser som ble levert til foretaket per 1. mars 2020.

Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes som fast, uunngåelige kostnad. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnadene skal reduseres med rabatter, prisreduksjoner o.l. som gis for måneden støtten gjelder.

Kostnader som etter virksomhetens regnskapsstandard skal balanseføres, som for eksempel indirekte faste kostnader som balanseføres som tilvirkningskost eller byggelånsrenter, kan ikke anses som faste, unngåelige kostnader.

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, er ikke ansett som fast, uunngåelig kostnad etter forskriften.

Fast, uunngåelig kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmidlet eller eiendommen.

Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad.

For april, mai og august kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det enkelte lån regnes med som fast, uunngåelig kostnad. Lånebeløpet utgjør gjenstående lån per den første dagen i måneden det søkes om støtte for.

Av § 3-2 (2) fremkommer det at kostnader i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven som fremkommer i bestemmelsen, vil de kunne anses som fast uunngåelig kostnad. Hvor kostnaden rent faktisk er kostnadsført er ikke avgjørende. Det må kunne dokumenteres hvilke kostnader som inngår og med hvilke beløp, f.eks. en kontrakt som viser fordelingsgrunnlaget og hvordan avgiften beregnes og hva den dekker. Avtalen må være inngått før 1. mars, jf. forskriften § 3-2 (4).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til måneden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, for eksempel den delen av bilforsikringspremien som er knyttet til kilometerstand og den delen av husleien som er knyttet til omsetning.

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader

Slik får du oversikt over foretakets faste, uunngåelige kostnader

Før du søker kan det være lurt å sette opp kostnadene du søker å få dekket i en oversiktlig tabell.

 1. Finn frem kontrakter og fakturaer slik at du har oversikt over kostnadene og hvor dette er dokumentert.
 2. Lag en oversikt over alle faste, uunngåelige kostnader du har hatt i måneden du søker tilskudd for.

Det kan du for eksempel gjøre ved å notere slik:

Eksempel på hvordan du kan lage en oversikt

Faste, unngåelige kostnader foretaket har hatt denne måneden (for eksempel juni 2020)

Kostnad vi søker om tilskudd for å dekkeSum juni 2020Hvor finner jeg tallene og dokumentasjonen for dette?
Husleie for næringsbygget vårt i Solgaten 120 000 kroner• Husleiekontrakt med gårdeier, signert 1. juli 2018.
• Faktura for fast husleie for 2. kvartal, totalt 60 000 kroner, betalt 30. april 2020.
Internett i næringsbygget vårt i Solgaten 12 500 kroner• Faktura fra internettselskapet, internett juni måned, betalt 30. juni 2020.
Forsikring på firmabilen1 000 kroner• Faktura fra forsikringsselskapet, 15. april for perioden april til juni, 3 000 kroner, betalt 1. mai 2020.

Dette skal du føre i søknaden

I søknadsskjemaet blir du bedt om å fylle inn en rekke opplysninger om foretakets kostnader for måneden du søker tilskudd.

Hjelp til å fylle ut feltene om kostnader

Du må kunne dokumentere kostnadene foretaket søker om tilskudd for

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge frem dokumentasjon hvis vi spør om det.

Særskilte kostnader for tjenester der det brukes levende dyr

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, kan føre opp nødvendige lønnskostnader og nødvendige kostnader knyttet til dyrehold, som kostnader til fôr og veterinær.

Med nødvendige lønnskostnader menes lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader knyttet til lønnsutbetaling. Forsikringer inkluderes ikke.

Eksempler på tjenester som faller inn under denne regelen, er dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister.