Om ordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringens tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Formålet

Kompensasjonsordningen gir foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Slik kan arbeidsplasser trygges, oppsigelser unngås og aktiviteten i økonomien kan raskt ta seg opp igjen når den akutte krisen er over og den økonomiske situasjonen tilsier det.

Ordningen er midlertidig og rettet mot de foretakene som fyller kriteriene til å motta støtte.

Hvor lenge varer ordningen?

Kompensasjonsordningen skulle opprinnelig gjelde for mars, april og mai. Det er nå besluttet at ordningen forlenges med tre måneder, slik at den varer til og med august.

Hvem står bak

Finansdepartementet har gitt Skatteetaten ansvar for å få på plass ordningen og forvalte den.

Det har vært et tett samarbeid med mange parter for å få søknadsportalen og saksbehandlingen raskt i gang. Finans Norge, BITS, DNB, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten har alle bidratt.

Automatisert løsning

Foretak som søker om tilskudd bruker et digitalt søknadskjema. Her legger foretaket selv inn informasjon om foretaket, blant annet diverse omsetningstall, uunngåelige faste kostnader og annen relevant informasjon.

Søknadsprosessen er i stor grad automatisert og prosessen fra du søker og til du får utbetalt beløpet går raskt dersom søknaden oppfyller kriteriene i ordningen.

Kontroller før utbetaling

Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Alle godkjente søknader vil også gjennomgå en seriøsitetsvurdering før utbetaling. Utslag på dette vil kunne føre til manuell saksbehandling og en ekstra vurdering av søknaden.

Kontroller etter utbetaling

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen blir det utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere de oppgitte tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig dersom søkeren har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner. Det vil også bli gjennomført kontroller mot registerinformasjon om for eksempel mottak av annen inntektssikring i forbindelse med virusutbruddet for samme måneder, selv om slik støtte ikke var kjent ved søknadstidspunkt under kompensasjonsordningen.

Sanksjoner

Skatteetaten kan ilegge sanksjoner hvis foretaket som mottar tilskudd har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan se hvem som mottar støtte

Hvilke foretak som mottar offentlig tilskudd blir gjort kjent kort tid etter at søknaden er godkjent.

Opplysninger om foretaket og beløpet som er mottatt vil bli søkbart.

Her kan du se hvem som har mottatt tilskudd.