Omsetning – slik beregner du omsetningsfall

For å motta tilskudd må foretaket ha hatt omsetningsfall.

Her får du hjelp til å forstå hvordan du regner ut dette.

Det er egne beregningsregler for foretak med sesongbasert virksomhet.

Minst 30 prosent

For å motta tilskudd må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent. For mars måned må omsetningsfallet være minst 20 prosent for motta tilskudd.

Slik beregner du omsetningsfallet for tilskuddsmåneden

For å finne frem til omsetningsfallet, må du sammenligne foretakets faktiske omsetning i tilskuddsmåneden i 2020 med hva som var foretakets beregnede normalomsetning for tilskuddsmåneden. Omsetningsfallet utgjør differansen mellom beregnet normalomsetning og faktisk omsetning, delt på beregnet normalomsetning.

Disse tallene skal du bruke

For tilskuddsmåneden i 2020 skal dere oppgi inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester, selv om de ikke er fakturert. Salg av varer og tjenester må være innenfor næringer som faller inn under ordningen i Norge.

Dersom dere mottar ytelser i form av tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned som dere har søkt om tilskudd for etter denne ordningen, må dere oppgi disse ytelsene i søknaden. Dette kan for eksempel være ytelser fra NAV som erstatter tapt inntekt, herunder kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det samme gjelder ytelser fra andre tilskuddsordninger eller forsikringsordninger, for eksempel kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter.

Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

Beregnet normalomsetning utgjør inntekt fra salg av leverte varer og utførte tjenester i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019, korrigert for den prosentvise veksten i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

Dersom foretaket verken har omsetning i januar/februar 2019 eller i januar/februar 2020, settes vekstfaktoren til 1.

For følgende foretak skal beregnet normalomsetning i tilskuddsmåneden imidlertid utgjøre gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar og februar 2020:

  • Foretak etablert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsmåneden
  • Foretak som har foretatt omstrukturering som fisjon eller fisjon i 2019
  • Foretak uten omsetning i samme måned som tilskuddsmåneden i 2019
  • Foretak uten omsetning i januar og februar 2019, men som har omsetning i januar/februar 2020

Ved beregning av den prosentvise veksten i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020, kan bokførte opplysninger om omsetning i disse månedene benyttes. Det forutsetter at salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, og at bokførte opplysninger brukes for å fastslå omsetning i alle månedene januar og februar 2019 og januar og februar 2020.

For beregning av tilskudd: 

Dersom beregnet normalomsetning i tilskuddsmåneden 2020 fastsettes på grunnlag av omsetning i tilsvarende måned 2019, kan beregnet normalomsetning ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 % lavere enn faktisk omsetning. Denne regelen gjelder fra og med april måned.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som var etablert i samme måned i 2019 som det nå søkes tilskudd for:

Foretak A har hatt følgende omsetning:
Januar 2019: 40 000 kroner
Februar 2019: 60 000 kroner (gjennomsnitt for januar og februar er 50 000 kr)
Juni 2019: 70 000 kroner

Januar 2020: 110 000 kroner
Februar 2020: 90 000 kroner (gjennomsnitt for januar og februar er 100 000 kroner)
Juni 2020: 20 000 kroner fra salg av varer og tjenester, samt 5000 kr i tilskudd i forbindelse med virusutbruddet.

Siden omsetningsfallet er over 30 %, kan foretak A søke om tilskudd for juni 2020.

Denne formelen skal da brukes for å finne omsetningsfallet:

(Gjennomsnittlig omsetning for jan-feb 2020 – Inntekter fra salg av varer og tjenester tilskuddsmåneden 2020, inkludert andre korona-relaterte tilskudd) / Gjennomsnittlig omsetning for jan-feb 2020

Eksempel på utregning av omsetningsfall for foretak som ikke var etablert i samme måned i 2019 som det nå søkes tilskudd for:

Foretak B ble etablert i september 2019. Foretaket har hatt følgende omsetning disse månedene:

Januar 2020: 220 000 kroner
Februar 2020: 180 000 kroner (gjennomsnitt januar og februar = 200 000 kroner)
Juni 2020: 170 000 kroner
Foretak B har ikke mottatt andre tilskudd for juni 2020 i forbindelse med virusutbruddet

(200 000 – 170 000) / 200 000 = 15 %

Siden omsetningsfallet er mindre enn 30 %, kan foretak B ikke søke om tilskudd for juni 2020.

Har du spørsmål?