Beregne tilskudd for foretak med hovedsakelig sesongbasert virksomhet

Foretak med sesongbasert virksomhet kan oppjustere tilskuddet med en sesongfaktor for alle sine faste, uunngåelige kostnader.

Hvem gjelder dette for:

For at en virksomhet skal anses som en «sesongbasert virksomhet», må virksomheten tilby aktiviteter eller opplevelser:

  • som i det vesentlige gjennomføres utendørs, og
  • som etter sin art er sesongbasert

Hoveddelen av aktiviteten/opplevelsen må foregå utendørs. Slike tjenester omfatter for eksempel alpin- og vinteranlegg, samt sommer- og fornøyelsesparker. Uteservering er ikke en aktivitet eller opplevelse som i seg selv anses som sesongbasert virksomhet, men kan være en umiddelbart tilknyttet slik virksomhet, se nedenfor. Tidligere variasjoner i omsetning som følge av midlertidig inaktivitet, for eksempel oppussing eller ferieavvikling, medfører ikke at virksomheten er sesongbasert.

Med «som etter sin art er sesongbasert» menes aktiviteter og opplevelser som av ulike årsaker kun kan ytes i en begrenset periode. Slike årsaker er typisk naturgitte forutsetninger, som værforhold eller årstidsspesifikke forhold.

Virksomhet som skjer innenfor det samme geografiske området som den sesongbaserte virksomheten, regnes som «umiddelbart tilknyttet virksomhet». Slik virksomhet trenger ikke å foregå utendørs. Typiske eksempler på slik virksomhet er restauranten i alpinbakken, samt kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker.

Dersom virksomheten holder åpent i måneder hvor sesongvirksomheten holder stengt, taler dette for at det ikke er en umiddelbart tilknyttet virksomhet. Dette kan f.eks. gjelde en kafe som ligger langs en trafikkert vei rett utenfor en fornøyelsespark.

Overnattingsvirksomhet regnes ikke som umiddelbart tilknyttet virksomhet, uavhengig av dens geografiske nærhet til den sesongbaserte virksomheten.

For å benytte sesongmodellen, må mer enn 50 prosent av foretakets omsetning stamme fra sesongbasert virksomhet eller umiddelbart tilknyttet virksomhet.

Foretaket må definere en høysesong som seks sammenhengende måneder. For å få tilskudd etter sesongmodellen, må høysesongen inkludere mars, april eller mai 2019. I et normalt år må foretaket oppnå 80 prosent av inntektene i løpet av høysesongen. Hvis ikke, må det søke om tilskudd etter de vanlige reglene.

Sesongforetakene må senest være registrert den første dagen i forrige sesongår.

Med unntak av reglene om registreringstidspunkt, gjelder de generelle reglene også for foretak som søker tilskudd beregnet etter sesongmodellen.

Det betyr blant annet at tilskuddet kan begrenses etter begrensningsregel 1 og 2 . Maksimalt tilskudd etter begrensningsregel 2 skal multipliseres med sesongfaktoren.

Også den generelle regelen i forskriften § 2-1 om at foretaket må ha ansatte eller være innehavers hovedinntektskilde, gjelder for sesongbasert virksomhet.

Slik beregner du sesongfaktoren

Sesongfaktoren beregnes som omsetning i samme måned i 2019 som tilskuddsmåneden, multiplisert med 12, dividert med omsetning i forrige sesongår.

Foretakets sesongår må omfatte en hel sesong. Dersom regnskapsåret inkluderer en hel sesong, kan det brukes som sesongår. For foretak med sommersesong vil sesongåret typisk være kalenderåret, forutsatt at foretaket ikke benytter avvikende regnskapsår. Flere foretak med vintersesong benytter avvikende regnskapsår tilpasset sin sesong, for eksempel fra 1. mai til 30. april eller 1. juli til 30. juni. For disse vil foretakets regnskapsår utgjøre sesongåret.

Hvis et vintersesongforetak ikke benytter avvikende regnskapsår tilpasset sin sesong, vil ikke regnskapsåret omfatte én hel sesong. Foretaket må da selv definere et sesongår som inkluderer en hel høysesong.

Forrige sesongår må ha vært avsluttet før 1. mars 2020. Det vil si at siste mulige sesongår er 1. mars 2019 til 29. februar 2020.

Tilskuddet kan da oppjusteres med sesongfaktoren for alle faste, uunngåelige kostnader. Det gjelder også de faste, uunngåelige kostnadene som ikke har sammenheng med sesongaktiviteten.

Hvis foretaket for eksempel omsatte for 200 000 kroner i mars 2019 og omsatte for 1 200 000 kroner i sesongåret 2018/2019, blir sesongfaktoren 12*200 000 / 1 200 000= 2.

Dere må bruke samme beregningsmåte for alle månedene

Når dere skal søke om tilskudd, må dere benytte samme beregningsmåte for alle månedene det søkes tilskudd for. Dere kan for eksempel ikke søke om tilskudd etter sesongmodellen i mars og etter de vanlige reglene i april.

Dersom dere allerede har søkt om tilskudd for en eller flere måneder etter den ordinære beregningsmåten og dere nå ønsker å benytte sesongmodellen, må dere endre tidligere innsendte søknader. Det betyr at dere må sende inn nye søknader for disse månedene etter sesongmodellen før dere søker for en ny måned. Tidligere tildelt tilskudd vil da bli avregnet. Etter at dere har endret tidligere innsendte søknader, kan dere sende inn ny søknad for denne måneden. Endrer dere ikke tidligere innsendte søknader først, vil søknaden for denne søknadsperioden bli avslått.

Slik søker dere

Dere må selv avgjøre om dere ønsker beregning av tilskudd etter sesongmodellen. Beregning av tilskudd etter de ordinære reglene kan du få hjelp til her. Det er ikke laget funksjonalitet for å beregne tilskudd etter sesongmodellen eller å sammenligne tilskuddet etter de ulike beregningsmåtene.

Hvis foretaket søker om tilskudd oppjustert for sesongfaktoren, må denne beregningsmåten benyttes for alle måneder det er søkt om tilskudd. Foretaket må da sende ny søknad også for tidligere måneder.