Hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet

Her får du oversikt over hva som skal fylles ut i søknadsskjemaet. Vi hjelper deg underveis når du fyller ut søknadsskjemaet, så du får samme hjelp når du logger inn for å fylle ut søknaden.

Foretak

Her fylles en del informasjon ut automatisk basert på hvem du er og hvilket foretak du har valgt å representere.

Konsern

Foretak  som er del av konsern skal søke hver for seg. I søknaden skal foretaket opplyse om at de inngår i et konsern, og hvilke foretak som er ansvarlig for konsernets innsendte opplysninger. Les mer om hvordan konsern skal søke

For søknader som gjelder april og senere måneder er definisjonen på konsern utvidet slik at den også gjelder foretak og selskapsstrukturer som har samme personlige eier, jf. forskriften § 3-4 tredje til femte ledd. Det må utpekes et foretak i konsernet som er ansvarlig for konsernets innsendte opplysninger. Det må også utpekes en kontaktperson i dette foretaket.

Næringstype

For å søke tilskudd må foretaket drive med en av disse næringstypene:

 • Kultur og idrett
 • Servicenæring
 • Svømmehaller, badeland, treningssenter
 • Hud, hår og kroppspleie
 • Helse
 • Varehandel
 • Bygg og anlegg
 • Transport og lagring
 • Omsetning og drift av fast eiendom
 • Annet foretak direkte eller indirekte berørt av koronatiltakene

Hvis foretaket driver flere næringstyper, skal du velge den delen med størst omsetning. Da må du i tillegg krysse av for «Foretaket driver også med næring som ikke faller inn under valgt næringstype» i søknadsskjemaet.

Foretaket driver også med næring som ikke faller inn under valgt næringstype

Kryss av hvis foretaket driver med mer enn det du valgte som næringstype ovenfor. Husk at hvis deler av foretaket ikke faller inn under kompensasjonsordningen for næringslivet, må alle tall i skjemaet for kostnader og omsetning justeres for dette. Kun kostnader og omsetning knyttet til drift av næring som faller inn under ordningen skal oppgis i dette skjemaet.

Hovedinntektskilde

Kryss av hvis over 50 % av din inntekt kommer fra enkeltpersonforetaket ditt. Det samme gjelder hvis over 50 % av inntektene til en av deltakerne i et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kommer fra foretaket. Dersom mindre enn 50 % av inntekten kommer fra ditt enkeltpersonforetak i 2019, men du i januar og februar 2020 har hatt over 50 % av din inntekt fra enkeltpersonforetaket, må dette kunne bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Skattepliktig i Norge

Foretak som ikke er skattepliktig til Norge, kan ikke få tilskudd.

Foretak som er egne skattesubjekter må være skattemessig hjemmehørende i Norge. For foretak med deltagerfastsetting må deltagerne være skattepliktig til Norge for inntekten fra foretaket. Filial av utenlandsk selskap (NUF) vil omfattes av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig til Norge.

Foretak som er skattepliktige til Svalbard skal også trykke «ja» her. Selskap er skattepliktige til Svalbard hvis de er skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Enkeltpersonforetak er skattepliktige til Svalbard hvis eier er skattemessig hjemmehørende der. For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattemessig hjemmehørende på Svalbard. Foretak som er skattepliktige til Svalbard må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon.

Sesongbasert virksomhet

Her markerer du om foretaket driver sesongbasert virksomhet. Dette vil typisk være omsetning av tjenester i form av aktiviteter eller opplevelser som foregår hovedsakelig utendørs i en begrenset periode. Slike virksomheter omfatter f.eks. vinter- og alpinanlegg, fornøyelsesparker, dyreparker o.l.

Også foretak som er umiddelbart tilknyttet sesongbasert virksomhet kan beregne tilskudd etter reglene for sesongbasert virksomhet. Dette vil f.eks. være restauranten i alpinbakken, kiosker og suvenirbutikker i fornøyelsesparker.

Foretak som driver sesongbasert virksomhet, kan få skalert opp tilskuddet etter en sesongfaktor. Sesongfaktoren avhenger av hvor konsentrert sesongen til foretaket normalt er. Et foretak som søker etter sesongvilkårene, må gjøre det for alle månedene det søkes tilskudd for. Les mer om hvordan foretak med sesongbasert virksomhet kan søke

Konto

Kontonummeret du oppgir må være knyttet til foretaket. Det er dette kontonummeret vi utbetaler penger til hvis søknaden godkjennes.

Måned

Pålagt å stenge driften av staten

Dette valget gjelder bare for månedene mars, april og mai. Om foretaket ble pålagt av staten å stenge, påvirker dette hvor mye foretaket kan få i tilskudd. Hvis du er usikker kan du lese mer om foretak som er pålagt stengt av staten.

Faste, uunngåelige kostnader for måneden du søker tilskudd for

I disse feltene skal du føre opp kostnader som er faste og uunngåelige for måneden du søker tilskudd.

Kostnadene må i tillegg kunne føres på postene i næringsoppgaven som er listet opp nedenfor. Kostnader som du har ført på andre poster i næringsoppgaven, kan også omfattes. Det avgjørende er hvorvidt kostnadene er av en slik art at de kan henføres til de opplistede postene i næringsoppgaven.

Husk å periodisere kostnader som ikke har månedlig forfall. Det vil si at du finner ut hvor mye kostnader foretaket har for denne måneden, uavhengig om foretaket ble fakturert i en annen måned. Ta kun med kostnader knyttet til den delen av foretaket og måneden du søker tilskudd for.

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader.

Her finner du en oversikt over konkrete avklaringer av hvorvidt en kostnad anses som fast og uunngåelig

Dette skal du fylle ut i feltene om kostnader:

Leie av næringslokale (6300 i næringsoppgaven)

Før opp kostnader for leie av lokaler som du bruker i foretaket. Det er kun den faste husleien som skal tas med. Dersom husleien også inneholder en variabel del, skal den ikke tas med. Dersom husleien blir redusert i den aktuelle perioden, er det den reduserte leien som skal benyttes.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6300 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Leie av firmahytter og liknende skal ikke tas med.

Den del av leiekostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

Strøm til lys og varme (6340 i næringsoppgaven)

Før opp summen av kostnadene for strøm til bruk av lys og varme. Utgifter til nettleie på strøm føres også her.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6340 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Produksjonsbedrifter skal tilordne strømmen fra produksjon til varekost, og denne delen av kostnad til strøm/energi skal dermed ikke føres opp her.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (6395 i næringsoppgaven)

Før opp offentlige avgifter og gebyrer for renovasjon, vann, avløp og renhold mv.

Dette er de samme type kostnader som du fører på post 6395 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Det er bare kostnader til offentlige avgifter og gebyrer som kan inngå, for eksempel inngår ikke generelle renholdstjenester. Eiendomsskatt skal føres på post 7700 i næringsoppgaven, og regnes ikke som en fast, uunngåelig kostnad. For å finne den månedlige kostnaden til avgifter og gebyrer, deles beløpet på antall måneder avgiften eller gebyret dekker.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. (6400 i næringsoppgaven)

Før opp summen av andre leiekostnader enn for leie av lokaler. Eksempel på leiekostnader er maskiner, inventar, transportmidler og lignende.

Dette er samme type kostnader som du fører opp på post 6400 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Foretak som leverer Næringsoppgave 1, kan også medregne kostnader som føres i post 6310, gitt at kostnaden fyller øvrige vilkår for faste, uunngåelige kostnader.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for. Den del av leie- eller leasingkostnaden som utgjør variabel leie, skal ikke medregnes. Leiebeløp fordeles jevnt over perioden leiebeløpet dekker.

Den del av leie- eller leasingkostnaden som gjelder tilleggstjenester skal ikke medregnes. Eksempel på tilleggstjenester er serviceavtaler og bemanning.

Kostnad for operasjonell og finansiell leasing kan føres her og periodiseres på samme måte som annen leiekostnad, uavhengig av hvilke poster leasingkostnaden føres på i næringsoppgaven, og uavhengig av hvordan leasingkostnaden periodiseres etter den regnskapsstandard foretaket benytter. Ved leasing skal altså periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker.

Regnskap, revisjonshonorar (6700 i næringsoppgaven)

Før opp summen av kostnader til eksterne regnskapsførere og revisorer som kan føres på post 6700 i næringsoppgaven eller næringsrapport skatt.

Kostnad til rådgivning eller innleid arbeidskraft for øvrig kan ikke føres opp her. Du kan heller ikke føre opp utgifter som skal dekke bistand til å søke midler under kompensasjonsordningen.

Årets kostnader tilknyttet årsregnskap må fordeles jevnt over året, med en andel på 1/12 per måned. Kostnader knyttet til kvartalsregnskap fordeles på tre måneder.

Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger ikke tilskrive seg til kontrakt inngått før 1. mars. Dersom størrelsen på årets kostnad til utarbeidelse av regnskap er ukjent, må du oppgi beste anslag på slik kostnad.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

Elektronisk kommunikasjon (6995 i næringsoppgaven)

Før opp summen av kostnader til elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon, internett o.l.) som skriver seg fra avtale før 1. mars. Ta kun med kostnader knyttet til det foretaket og den måneden det søkes tilskudd for.

Dette er de samme type kostnader som du fører opp på post 6995 i næringsoppgaven eller post 6800 i næringsrapport skatt.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

Forsikring og avgifter på transportmidler (7040 i næringsoppgaven)

Før opp summen av kostnader foretaket har hatt til forsikring og avgifter på transportmidler. Forsikringspremien og avgifter betales som regel for en lengre periode. Beløpene må fordeles likt på de månedene i den perioden premien eller avgiften dekker. Dette er de samme type kostnader som du fører opp på post 7040 i næringsoppgaven og næringsrapport skatt.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for. Variabel komponent av forsikringspremie, for eksempel avhengig av kjøretøyets kjørte kilometer, kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

For å komme frem til månedlig kostnad, fordeles forsikringspremie eller avgift jevnt over den perioden premien eller avgiften dekker.

Kontingenter med fradragsrett

Før opp summen av kontingenter til arbeidsgiverforening og landsomfattende yrkes- og næringsorganisasjoner som har som formål å ivareta arbeidsgivernes interesser ovenfor arbeidstakere.

Husk at det kun er foretakets faste, uunngåelige kostnader du skal søke om tilskudd for.

For å komme frem til månedlig kostnad, må kontingenten fordeles jevnt på antall måneder kontingenten dekker.

Forsikringspremie (7500 i næringsoppgaven)

Før opp kostnader foretaket har hatt til forsikringer. Forsikringer som skal føres andre steder i næringsoppgaven enn i post 7500, som for eksempel forsikringer som utgjør lønn- eller personalkostnad eller transportkostnad, kan ikke medregnes.

Husk at det kun er de faste uunngåelige kostnadene dine du skal søke om tilskudd for. Variabel komponent av forsikringspremie, kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

For å komme frem til månedlig kostnad, fordeles forsikringspremie jevnt over den perioden premien dekker.

Renteinntekter

Før opp månedens renteinntekter på innskudd, egne utlån og obligasjoner.

Valutagevinster skal ikke medregnes.

Rentekostnader

Før opp månedens rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.

I tillegg kan rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner medregnes for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.

Valutatap skal ikke medregnes.

Renter som balanseføres som byggelånsrenter, kan ikke medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

For april, mai og august kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det enkelte lån regnes med som fast, uunngåelig kostnad. Lånebeløpet utgjør gjenstående lån per den første dagen i måneden det søkes om støtte for.   

Særskilte kostnader for stell av dyr

Foretak som omsetter tjenester som også gjelder levende dyr kan ta med nødvendige lønnskostnader til dyrestell og kostnader til fôr og veterinær.

Dette kan gjelde foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten og som må ivareta dyrevelferd, for eksempel dyrehager, rideskoler og hundekjøring med turister. Her kan du føre opp nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader knyttet til fôr og veterinær.

Omsetning

Faktisk omsetning for måneden du søker tilskudd for

I dette feltet skal du føre opp inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket den måneden det søkes tilskudd for.

Virksomheter med kredittsalg som ikke utsteder salgsdokument (faktura) samme måned som varen er levert / tjenesten er utført, må periodisere omsetningen slik at den kommer på riktig måned. For eksempel skal fakturert omsetning i april som gjelder leveranser i mars, regnes som omsetning i mars. Også omsetning som ennå ikke er fakturert må medregnes. Innenfor bygg- og anlegg er det som hovedregel krav om å utstede faktura i samsvar med «fremdrift», jf. bokføringsforskriften § 8-1-2a.  For denne bransjen er «fremdrift» et uttrykk for «levering «. Se nærmere omtale.

Du skal også oppgi gaver fra privatpersoner som samlet er på 3 000 kroner eller mer i tilskuddsmåneden.

Du skal kun føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom anses likevel som omsetning.

Fradragsberettiget merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Stønad mottatt fra NAV som erstatter omsetning, for eksempel sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger skal inkluderes i omsetningen.

Annen mottatt støtte i forbindelse med virusutbruddet for tilskuddsmåneden

Før opp andre ytelser som foretaket har mottatt, som tilskudd, støtte eller andre utbetalinger for samme måned. Tilskuddet vil da bli lavere, ettersom slik inntekt har redusert inntektsbortfallet.

Slik inntekt vil blant annet omfatte offentlig støtte til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende, direkte støtte for bortfall av billettinntekter for avlyste arrangementer og andre inntektskompenserende ordninger. Det vil også omfatte private erstatninger, for eksempel forsikringsutbetalinger.

Total omsetning for januar og februar 2020

Her skal du legge inn total omsetning for januar og februar i 2020. Omsetning er inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket. Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger for omsetning i januar og februar 2020 legges inn her. Da må også bokførte opplysninger legges til grunn for oppgitt omsetning i januar og februar 2019 nedenfor. Hvis foretaket ikke var etablert i samme måned i 2019 som måneden du søker om støtte for, eller hvis du fyller 0 i post for Omsetning for tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for i 2020, eller hvis du fyller 0 i posten nedenfor for Total omsetning for januar og februar 2019, skal omsetning i denne posten utgjøre inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket.

Du skal kun føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Omsetning fra deler av foretaket som ikke faller inn under ordningen skal holdes utenfor.

Fradragsberettiget merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Omsetning for tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for i 2020

Her skal du legge inn omsetningen foretaket hadde tilsvarende måned i 2019 som du søker tilskudd for i 2020.

Søker du for eksempel for april 2020, skal du legge inn omsetningen for april 2019.

Omsetning er inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket.

Du skal kun føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med.

Hvis foretaket ikke var etablert i denne måneden i 2019 skal du føre opp 0 i feltet. Du må kunne dokumentere et fall i omsetning for å få tilskudd.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Total omsetning for januar og februar 2019

Her skal du legge inn total omsetning for januar og februar i 2019. Omsetning er inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket. Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bestemmelsene i eller i medhold av bokføringsloven, kan bokførte opplysninger for omsetning i januar og februar 2019 legges inn her. Da må også bokførte opplysninger legges til grunn for oppgitt omsetning i januar og februar 2020 ovenfor.

Du skal kun føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom kan likevel tas med. Omsetning fra deler av foretaket som ikke faller inn under ordningen skal holdes utenfor.

Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt skal ikke regnes som inntekt.

Resultat

Forventet ordinært resultat før skatt forrige regnskapsår (månedsbasis)

Her skal du legge inn forventet ordinært resultat før skattekostnad i 2019. Du skal dele på antall måneder regnskapsåret omfatter, slik at du får et gjennomsnitt per måned.

 • Hvis du leverer næringsoppgave 1: Post 9930 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • Hvis du leverer næringsoppgave 2: Post 9100 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.
 • Hvis du leverer næringsoppgave 5: For ANS/DA: Post 9999 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter. For ENK: post 9930 delt på antall måneder regnskapsåret omfatter.

Hvis foretaket ble etablert i løpet av 2019, slik at regnskapsåret ikke omfatter 12 måneder, skal du dele resultatet med antall måneder regnskapsåret omfatter. Dersom årets resultat før skattekostnad ikke er kjent fordi regnskapet ikke er ferdig utarbeidet, må forventet resultat brukes.

Hvis foretaket har avvikende regnskapsår

For foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes i perioden januar-februar 2020, er det ordinært resultat før skattekostnad for dette regnskapsåret som skal legges til grunn. For foretak med avvikende regnskapsår som for eksempel avsluttes 30. april eller 30. juni, brukes regnskapsåret som avsluttes hhv. 30. april eller 30. juni 2019, siden dette er siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars 2020.

Hvis resultatet for januar/februar 2020 er forbedret

Negativt resultat kan få betydning for tilskuddet. Hvis foretaket gikk med underskudd i 2019, kan du alternativt legge inn gjennomsnittlig, månedlig ordinært resultat før skatt for januar og februar 2020, hvis dette resultatet er høyere (altså et mindre underskudd eller et positivt resultat) enn gjennomsnittlig månedlig resultat for 2019. Dette forutsetter at foretaket på forespørsel vil kunne fremlegge bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på  resultatet for januar og februar 2020 før skatt. Husk at dette må kunne dokumenteres i ettertid.

Innsender

Fødselsnummeret ditt er automatisk fylt inn. Vi ber om telefon og e-post for å gjøre det enklere å komme i kontakt med deg hvis vi har spørsmål om søknaden.